با توجه به تغییرات انجام گرفته در مواد امتحانی آزمون ورودی کارشناسی ارشد سال 1393 و با توجه به درخواست دانشجویان گرامی برای معرفی منابع علمی جدید، در اینجا به معرفی منابع پیشنهادی کنکور کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی می پردازم :

 

ضریب

مواد امتحانی

3

جغرافیای سیاسی

2

زبان عمومی و تخصصی

2

ژئوپلیتیک

1

فلسفه ی جغرافیا

1

آمار و احتمالات

 

منابع علمی پیشنهادی برای مطالعه :

 

1- جغرافیای سیاسی:

- فلسفه جغرافیای سیاسی، نگارنده (گان): محمدرضا حافظ نیا و مراد کاویانی راد، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی

- مبانی جغرافیای سیاسی، نگارنده (گان): درّه میرحیدر و همکاران، نشر سمت

- جغرافیای سیاسی ایران، نگارنده: محمدرضا حافظ نیا، نشر سمت

- جغرافیای سیاسی و سیاست جغرافیایی، نگارنده: پیروز مجتهد زده، نشر سمت

- افق های جدید در جغرافیای سیاسی، نگارنده: محمدرضا حافظ نیا و مراد کاویانی راد، نشر سمت

- جغرافیای سیاسی، نگارنده: مارک بلاکسل، مترجم: محمدرضا حافظ نیا و همکاران، نشر انتخاب

- درآمدی نو بر جغرافیای سیاسی، نگارنده: ریچارد مویر، مترجم: دره میرحیدر، نشر سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

- سیاست و فضا، نگارنده: محمدرضا حافظ نیا و همکاران، انتشارات پاپلی

 

 2- ژئوپلیتیک:

- اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نگارنده: محمدرضا حافظ نیا، انتشارات پاپلی

- فلسفه و کارکرد ژئوپلیتیک، نگارنده: پیروز مجتهد زاده، نشر سمت

- ژئوپلیتیک، نگارنده: عزت ا... عزتی، نشر سمت

- ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم، نگارنده: عزت ا... عزتی، نشر سمت

- ژئواستراتژی، نگارنده: عزت ا... عزتی، نشر سمت

- قدرت و منافع ملی، نگارنده: محمدرضا حافظ نیا، نشر انتخاب

 

3- فلسفه ی جغرافیا :

- اندیشه های نو در فلسفه ی جغرافیا(جلد اول)، نگارنده: حسین شکوئی، نشر گیتاشناسی

- قلمرو و فلسفه ی جغرافیا، نگارنده: احمد پور احمد، نشر دانشگاه تهران

- فلسفه ی جغرافیا، نگارنده: حسین شکوئی، نشر گیتاشناسی

- کتاب نکات و تست های فلسفه ی جغرافیا مربوط به موسسه آموزش عالی ماهان

 

4- زبان عمومی و تخصصی:

- جزوه ی کلاسی دکتر سیمین تولائی(زبان1 و زبان2) دانشگاه خوارزمی تهران

- کتاب 504

 

5- آمار و احتمالات:

- آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول)، نگارنده: عادل آذر و منصور مومنی، نشر سمت   

   • سبزک
  • ای‌جکس