عنوان کتاب: فلسفه جغرافیای سیاسی

نگارندگان:

دکتر محمدرضا حافظ نیا- استاد تمام جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی

ناشر:

پژوهشکده مطالعات راهبردی

 

بالاخره انتظارها به پایان رسید و کتاب "فلسفه جغرافیای سیاسی" برای عرضه، به بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رسید. این کتاب **نخستین کتاب در ایران** است که به مطالعه فلسفه جغرافیای سیاسی پرداخته است. در اینجا لازم میدانم که سخن ناشر را پیرامون اهمیت و جایگاه این کتاب بی بدیل بیان کنم:

"از زمانی که کنش و منش انسان سرشتی قلمرو محور یافت، جغرافیای سیاسی در عرصه عمل بنیاد نهاده شد. دست کم تا پیش از سده هجدهم، کنش متقابل جغرافیا و سیاست در قالب علوم مختلف و با نامهای گوناگون ذهن بسیاری از اندیشمندان و پژوهشگران را به خود جلب کرده بود. یافته های موجود نشان می دهند که ادبیات جغرافیای سیاسی در جهان با وجود دیرپایی مفهوم و موضوع، دست کم طی یکصد سال اخیر با اُفت و خیزهای بسیار همراه بوده است که برآیند نهایی آن در شکل ضعف و کم بُنیگی بنیاد فلسفی این علم نمود یافته که البته ادبیات و ماهیت خود جغرافیا نیز در این باره موثر بوده است.

                                                     

کتاب حاضر با عنوان "فلسفه جغرافیای سیاسی" به قلم دو تن از اساتید برجسته جغرافیای سیاسی کشور، یعنی دکتر محمدرضا حافظ نیا عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر مراد کاویانی راد همکار علمی پژوهشکده مطالعات راهبردی و عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی تألیف شده است. این کتاب در عرصه ادبیات جغرافیای سیاسی در نوع خود کم مانند است و برای نخستین بار در این کتاب سویه های مختلف جغرافیای سیاسی از منظر تاریخی، فلسفی و کاربردی مورد واکاوی و تحلیل قرار گرفته است. از آنجا که این کتاب برای دانشجویان جغرافیا به ویژه جغرافیای سیاسی ماهیت درسی و مبانی دارد انتشار آن می تواند کاستیهای موجود را تا اندازه قابل توجهی رفع نماید. از این رو، پژوهشکده مطالعات راهبردی بر بنیاد رسالت خود برای تقویت ادبیات بومی و راهبردی در عرصه دانشگاهی، اقدام به انتشار کتاب فلسفه جغرافیای سیاسی کرده است. در خاتمه از همه دست اندرکاران انتشار این اثر به ویژه نویسندگان محترم و همچنین قطب علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تشکر می نماید".  • سبزک
  • ای‌جکس