قطـــب عــلـمی جغرافیای سیاسی دانشــگاه تربـیت مـــدرس برگزار میکند:

ایران و اقیانوس هند
 
سخنران:
دکتر یدالله کریمی پور- استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی
 
زمان:
 یکشنبه نوزدهم بهمن ماه 1393 ساعت 10-12
مکان:
 دانشگاه تربیـت مـــــــدرس،
دانشکدۀ علوم انسانی، سالن استاد دکتر شکویی
 
حضور برای کلیۀ علاقمندان آزاد است


  • سبزک
  • ای‌جکس