متن نامه ارسالی جناب آقای دکتر محمدرضا حافظ نیا (رییس کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی) به معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درباره رشته های جغرافیا به شرح زیر است:  • سبزک
  • ای‌جکس