معرفی مقاله ی علمی

عنوان مقاله:

حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان

نگارندگان:

دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران

دکتر مرتضی تهامی- استادیار تاریخ دانشگاه خوارزمی تهران

 

 

شرح مختصر مقاله:

درک پویایی قدرت، مستلزم آگاهی از تعاملات و دگرگونی های فضایی است. تصور ژئوپلیتیک به عنوان یکی از ابعاد ادراک محیطی، برآیند برداشتی است که افراد و واحدهای سیاسی-فضایی از جهان زیست خود دارند، برداشتی که نقش مهمی در تولید واقعیت های فضایی-سیاسی داشته است. تاریخ ایران باستان آمیزه ای از اسطوره و تاریخ است. نمود فضایی تصور ژئوپلیتیک این دوره از تاریخ کشورمان در شکل حکومت با مقیاس و کارکرد جهانی نمود یافته است که کانون این حکومت، ایران ویج، سرزمینی فرهمند و مقدس است.

 

لینک دانلود مقاله:

http://www.4shared.com/office/FXrvEO3ece/______.html

/ 0 نظر / 14 بازدید