واقلمروآگاهی از چه می گوید؟

واقلمروآگاهی نمود فضایی دگرگونی در زندگی اجتماعی و بنیادهای سرزمینی است که عمدتا در پیوند جهانی شدن تفسیر می شود که طی آن پیوستگی اقتصاد، فرهنگ و سیاست با سرزمین ملی رو به سستی می نهد و جریانهای جهانی شدن ثبات مکانها و قلمروها را درمی نوردند. گردش آزاد و فزاینده سرمایه، خدمات، کالا، نیروی کار و اطلاعات در مقیاس کروی از وجوه جهانی شدن هستند. چنین ویژگی هایی، کارکردهای مختلف مرز را در قالب جداکنندگی و یکپارچه سازی دفاعی و اقتصادی، ایجاد مانع در برابر حرکت انسان، انتقال کالا و نشر اندیشه از یک سو و کشمکش و ارتباط، تحدید حدود منطقه اعمال حاکمیت و قدرت حکومت، شکل دهی به مناسبات اقتصادی و سیاسی حکومتها از سوی دیگر ابعاد مختلف قلمرومندی را متحول کرده است. بسیاری از پژوهشگران ظهور مفاهیم دهکده الکترونیک جهانی، انقلاب اطلاعات، گسترش جهان آگاهی، پایان جغرافیا و عصر سایبرنتیک، فشردگی زمان، سایش فاصله، ملت جهانی، حکومت جهانی، فرهنگ جهانی، اقتصاد جهانی و جهان واحد و دهکده جهانی و امنیت جهانی را از ویژگی های بنیادی دوران جهانی شدن دانسته اند. مجموعه رویدادهای نوپدید و رو به تکاملی که مفاهیم جغرافیایی حکومت، سرزمین، مرز، کشور، قلمرو و ناحیه را به چالش کشانده اند و مدعی قلمروزدایی، فرسایش مرزها و گرایش به منش جهان وطنی به جای اندیشه های ملی و محلی است. در حوزه مفهومی قلمروزدایی جهان های فوردیسم تولید، تقسیم فضایی کار و هژمونی سیاسی و گفتمانی دیرپایی کشور - ملت و اشکال سنتی ناسیونالیزم و انترناسیونالیزم رو به فروپاشی است و به جای آن الگوهای هویتی فرهنگی و فضایی واقعی و تصوری در مقیاس محلی تا جهانی ساخته می شوند. بر همین پایه، جهان گرایان بر این باور هستند که سازوکارهای قلمروسازی رو به سستی نهاده اند و کارکرد آنها دیگر جنبه سرزمینی ندارد. از اینرو، کارکرد سنتی پدیده های سیاسی - فضایی همانند کشور یا قلمرو، حاکمیت و مرزهای مشخص دیگر به سان گذشته تداوم نخواهد داشت و جریان های جهانی شدن از ابعاد مختلف (اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فناوری و غیره) باعث کاهش اقتدار مطلق حکومت ها در اعمال حاکمیت ملی می شوند.

مطالب بالا برگرفته شده بود از کتاب:

کتاب فلسفه جغرافیای سیاسی، نگارندگان: دکتر محمدرضا حافظ نیا و دکتر مراد کاویانی راد، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی 

/ 16 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

بانک تخصصي سوالات کارشناسي ارشد پيام نور

با سلام..... همانطور که میدانید : یکی از شیوه های موثر افزایش بازدید و افزایش رتبه در موتور های جستجوگر برای وب سایت ها و وبلاگ ها، تبادل لینک با سایر سایت ها می باشد" خواستار تبادل لينک با وبلاگ زيبا و پرمحتواي شما هستيم ابتدا لینک ما را با عنوان و آدرس زیر در وب سایتتان قرار دهید آدرس : www.ebpnu.ir عنوان: بانک تخصصي فروش سوالات کارشناسي ارشد پيام نور و به صفحه تبادل لينک هوشمند ما به آدرس links.ebpnu.ir مراجعه فرمایید وآدرس وبلاگ یا وب سایت خود را درعرض یک دقیقه ثبت نمایید با تشکر

دانش آموخته جغرافیا

سلام واقعا شرم آوره کتاب جناب مراد کاویانی. کجای دنیا واسه جغرافیای سیاسی فلسفه نوشتن که در واقع هیچ حرف جدیدی نزده و تکرار مکررات گفته و چرند. ایشون به نظر می رسه حتی شکوئی رو هم نخونده باشن. در هر عرصه ای در جغرافیا قلمفرسایی کردن و این اصطلاحات چرند واقلمرو، بازقلمرو و ... چیزی جز بازی با کلمات نبوده و نیست. واقعا باید به حال بی سوادی جناب حافظ نیا و شاگردان ایشان گریست. اینها حتی فلسفه علم رو هم بلد نیستن. خاک بر سر نظام آموزشی خاک خاک خاک. شما هم مطالعاتت رو بالا ببر برادر من. وگرنه عین عبدی و کاویانی و حافظ نیا و رومینا تشت رسواییتون از بوم می افته.