مصاحبه جناب آقای دکتر عطاالله عبدی با ماهنامه اجتماع و توسعه

ماهنامه اجتماع و توسعه شماره دوم خود را با موضوع قومیت و توسعه به تازگی منتشر ساخته است. در این شماره، این ماهنامه مصاحبه مفصلی را با جناب آقای دکتر عطاالله عبدی استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی با عنوان "عدم تأثیر عامل قومیت در توسعه نامتوازن کشور" انجام داده است. همانگونه که میدانید در جامعه جغرافیای سیاسی ایران، نام جناب آقای دکتر عطاالله عبدی به عنوان سردمدار مباحث قومی و علی الخصوص مباحث آذربایجان مطرح است. این مصاحبه ی خواندنی سه صفحه ای را می توانید با مراجعه به لینک زیر دریافت نمایید:

http://www.uploadmb.com/dw.php?id=1406425181

/ 0 نظر / 35 بازدید