# دکتر_مراد_کاویانی_راد

معرفی مقاله علمی

عنوان مقاله:  پردازش مفهوم «قلمرو» از منظر جغرافیای سیاسی نگارنده: دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی     شرح مختصر مقاله: قلمرو و قلمرومندی بنیاد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید

معرفی مقاله ی علمی

عنوان مقاله: حکومت جهانی در تصور ژئوپلیتیک ایران باستان نگارندگان: دکتر مراد کاویانی راد- استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران دکتر مرتضی تهامی- استادیار ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید